Taiwan riot police evict protesting students

4 Bình luận

  1. Lloyd Budd Tháng Ba 26, 2014 Trả lời
    • Cobus Bester Tháng Ba 26, 2014 Trả lời
  2. Alex Shiels Tháng Ba 26, 2014 Trả lời
  3. Joseph Scott Tháng Ba 26, 2014 Trả lời

Bình luận